Починал на 25 септември 2006 година, а бил погребан во родното село.