„Заробени реки“ – НЕ за малите хидроцентрали за реките слободно да ја жуборат својата приказна

Изградбата на мали хидроцентрали остава непоправливи последици по животната средина и природата, го загрозува опстанокот на заштитените и ендемски видови, како и луѓето.

Да кажеме НЕ на малите хидроцентрали и уништувањето на реките!

Да ги оставиме реките слободно да течат и да ја жуборат својата приказна. Приказна која значи живот за сите нас и за следните генерации!