Се гаси Радио „Слободна Македонија“

Со одлука на советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, на радиото „Слободна Македонија“ му се укинува дозволата за емитување програма.

ААВМУ заклучи дека радиото повеќе не ги исполнува минималните кадровски услови за добивање дозвола за емитување, по претходно извршен вонреден надзор.

Лиценцата на радио-станицата е одземена со едногласна одлука, поради неисполнување на условите од правилникот за услови, односно поради недоволен број на вработени лица.