Поезија за душа: КРАЈ НА ЛЕТОТО – Влада Урошевиќ

Затвори го ова лето во кутија од слама

во кула од песок во преграб од ветар

во чашка од мак

Затвори го лесно

затвори го така за да може пак

да се јави некогаш кога си сам некогаш зиме

да се јави како мирис како заборавено име

како лековит знак