„Paradise or Oblivion“: „Проектот Венера“ и големите идеи на Жак Фреско

Овој документарец ги пунктуира корените на проблемите кои се јавуваат поради загубениот (или никогаш целосно откриен) систем на вредности во општеството и ги одредуваат симптомите предизвикани од нашиот моментално имплементиран систем.

Презентацијата промовира нов социо-економски систем, кој се базира на современото знаење, наука и технологија, за кои се залага социјалниот инженер, футурист, иноватор и индустриски дизајнер Жак Фреско, кој тој го нарекува „економија базирана на ресурси“.