Мајтап

Виц: Газдата на книжарата и човекот што пелтечел

Си бил некој човек и почнал отворил книжара. Работел месец дена, али продал само 2 книги. Издал оглас дека бара човеќ кој ќе продава книги низ улиците. Дошол еден човек што дткал и му вика:

Јјјјааасс дддојдов ввво врсккка сссо оооглассот.

Абе човеку ќе те вработам, ама знаеш дека ќе треба по цел ден на нозе да бидеш, слабо се продаваат книги.

Дддобро, кккќе пробам. Дддај мми ггазда 10 ккнигги.

Му дава газдата 10 книги и овој се враќа за 5 минути и му вика: Еввве пппари ггазда. Дддај уште 20 ккниги.

Се враќа човеков после 10 минути и му вика: Гггазда еввве парри, ддаввај уууште 30 кккниги.

Газдава со чудење му дава уште 30 книги. Овој се враќа после 15 минути и вика: Гггазда еееевввве ппппари, дддај уууште 50 ккниги.

Абе човеку, ќе ти дадам јас тебе уште 50 книги, но кажи ми како ги продаваш, навистина си добар во работава.

Ммннногу лллесно, одддам пппред ккуќќата и ззвонам и мму вввикам: Ќќќе кккупппуваттте кккнигатта ииили сссссакккатте ддда ввви ппппрочитам ммммммалку.

To Top