КОЈ Е ВАШИОТ ОДГОВОР?

Да, од прва сите велат дека задачата е лесна, но на крајот повеќето даваат погрешен одговор. Вашиот одговор пишете го во коментар.