„Гето реалноста“ на Ненси Дупри – музика која продира во најсредето од искреноста

Песните на Ненси Дупри се адресирани со посвети на икони како Џејмс Браун и Џели Рол Мортон и она што тие го постигнале и направиле во општеството, посветени се на детските пориви и емоции за поседување (What do I have? Guts…heart…and soul) и борбата за граѓански права (I want my freedom; I want it now).

Не само што пееше за суштински теми во реалистичен музички стил, туку ги откриваше и скриените таленти на учениците со кои работеше и ги афирмираше во правец на нивен развој.