Вадење од памет со „I Feel Good“ за смеење до солзи

Нема некој што нема да се избезуми на ваква брутална местенка.