Печење ракија – ден 3 (снимка)

Ова се вика смртско пијанење.